Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
swwojciechakonin.jpg

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

         

Pod tym tytułem odbyło się w Poznaniu 23-09-2017 r. pierwsze Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, któremu przewodniczył Ks. Arcybiskup St. Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP. Pośród około 800 uczestników  byli obecni przedstawiciele diecezji włocławskiej – członkowie Akcji Katolickiej z parafii św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu.

       Uroczystej Mszy św. w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu przewodniczył i homilię głosił Kardynał Robert Sarah, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie.

Zwrócił uwagę, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, kiedy to człowiek przeżywa ogromny kryzys, tracąc poczucie egzystencjalnego kierunku, co jest efektem odejścia od Boga. Bez Boga nie wie już kim jest i dokąd zmierza. Kościół powszechny, także Kościół w Polsce musi stawić czoła tym wyzwaniom. Jeśli chcemy żyć pełnią życia, musimy zakorzenić się w Panu, umocnieni Jego Słowem.

       Nawiązując do fragmentu ewangelii św. Łukasza, do przypowieści o siewcy, zwrócił uwagę, że jest ona zaproszeniem do otwarcia naszego serca na przyjęcie Słowa Bożego i do wytrwałej troski o jego wzrost. Słowo Boże, bowiem, to cudowny dar, ofiarowany wszystkim bez wyjątku, bez jakichkolwiek podziałów. Dzięki Niemu człowiek rozkwita i staje się świadkiem prawdy. Kryje się w nim energia, która tworzy przyszłość naszą i całego świata.

       W części głównej sympozjum, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, po krótkim wprowadzeniu Arcybiskupa Gądeckiego, wysłuchano wykładu Kardynała Roberta Saraha – Duch Święty w Kościele. Kardynał mówił:

        ZaProgram Duszpasterski na rok 2017-2018 Episkopat Polski wybrał motto z Dz. 2,4: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”. Kładzie on szczególny nacisk na sakrament bierzmowania i jego skutki w życiu jednostki i całej wspólnoty kościelnej. Musi być jednak rozpatrywany we właściwym kontekście, to znaczy w powiązaniu z wydarzeniami z dnia Pięćdziesiątnicy. Istnieje, bowiem ścisła więź między misterium Pięćdziesiątnicy
i Eucharystii. Tajemnica Ducha Świętego zostaje nam przekazana przede wszystkim
w odniesieniu do misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Na krzyżu Jezus „wyzionął Ducha” (Mt 27, 50), a po zmartwychwstaniu, tchnął na uczniów mówiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego: (J 20, 22), podkreślając istniejącą więź pomiędzy Duchem Świętym a wszystkimi innymi sakramentami, nie tylko z Najświętszą Eucharystią.

       Sakramenty, które wypłynęły z Chrystusowego boku przebitego na Krzyżu, są środkami uświęcenia dusz ludzkich. Poprzez materialną widoczność siedmiu znaków sakramentalnych Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, zostaje uświęcony.

       W dniu Pięćdziesiątnicy, do Wieczernika, gdzie były już zgromadzone wszystkie nadprzyrodzone dary, które Chrystus ofiarował: Maryja, Apostołowie, modlitwa i trwanie we wspólnocie, było kapłaństwo i możliwość sprawowania Sakramentów, przyszedł Duch Święty, aby ukończyć dzieło Chrystusa. Bóg uświadamia nam w ten sposób, że misja Kościoła nie zależy od inicjatywy człowieka, ale jest owocem działania Ducha Świętego, że misja duchowa i nadprzyrodzona Kościoła, zmierzająca do zbawienia dusz a także roztaczająca opiekę nad ciałem, o ile jest to ukierunkowane na zbawieniu duszy, bierze początek z Ducha Świętego.

        Dla Kościoła początku XXI wieku kluczową sprawa jest w jaki sposób świadczyć
o Jezusie Chrystusie, o naszej katolickiej wierze w kontekście obojętności religijnej, milczącej apostazji i powszechnego moralnego relatywizmu. Chrześcijanin, który pozwala wywietrzeć soli naszej wiary na nic się już nie przyda. Nie stanowi już namacalnego znaku Królestwa Bożego, a przecież my jesteśmy powołani, aby nadawać smak środowiskom
w których się znajdujemy przez dawanie jasnego i jednoznacznego świadectwa naszej katolickiej wierze.

        Kościół jest domem wypełnionym Duchem Świętym. Duch Święty wzywa wszystkie narody do katolickiej jedności ludu Bożego, jak przypomina Sobór Watykański II. Tak jak jeden jest Zbawiciel dla wszystkich ludzi, Chrystus Jezus (Dz 4, 12), tak samo istnieje tylko jedna uniwersalna ekonomia zbawcza z Chrystusem jako centrum i Kościołem, poprzez który Duch Święty ma na celu przyciąganie ludzi do tajemnicy paschalnej Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jedynego Pośrednika miedzy Bogiem a ludźmi (por. Gaudium et Spes 22) .

       Pan Jezus sam nauczał, że dziełem Ducha Świętego będzie przekonania świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. „Współczesny świat utracił poczucie grzechu” – stanowi to
w istocie zerwanie relacji z Bogiem, spowodowane właśnie przez grzech. Dla wielu nic nie jest już grzechem. Dzieje się tak dlatego, że nie wierzy się w Chrystusa, nie traktuje się poważnie ceny za Jego Krew przelaną w ofierze za nas grzeszników, nie potrzebuje się też odkupienia, zbawienia, żalu za popełnione zło. Kiedy Duch Święty uświęca naszą duszę, jesteśmy motywowani, aby oceniać ciężkość grzechu. Tak jak pastuszkowie z Fatimy wznosić nieustanne modlitwy i podejmować pokutę za biednych grzeszników.

      Duch Święty,  poza prowadzeniem nas do Chrystusa, chce upodobnić nas do Chrystusa, aby każdy chrześcijanin był nie tylko Alter Christus, ale nawet Ipse Christus, czyli aby identyfikował się z Chrystusem. Stąd konieczne jest dla nas, katolików, czytanie i właściwa interpretacja Pisma Świętego, które mówi: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 18, 8). Jezus był i jest prawdziwym człowiekiem, mężczyzną, silnym i pełnym mocy. Łączy w sobie łagodność i pokorę z niezniszczalnym męstwem. To męstwo Chrystusa pojawia się niemal na każdej stronie Ewangelii. Duch Święty zaś uświęca Kościół również
w ten sposób, że kształtuje nas na wzór męstwa Chrystusa. Właśnie dlatego, aby uczynić chrześcijan mocnymi, tak jak „Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy”, Duch Święty
w Sakramencie Bierzmowania jest dany dla wzrostu i wzmocnieniu wierzących. Podstawowym skutkiem Bierzmowania jest więc dar Ducha Świętego, dający Kościołowi duchową moc, która uzdalnia wierzących  do bycia świadkami Chrystusa.

        Na zakończenie Kardynał Sarah zwrócił się do Ducha Świętego słowami: „Przybądź Duchu Święty! Przybądź i napełnij cały dom Kościoła, który jest w Polsce.  Przybądź i spraw – tak, jak dwa tysiące lat temu – że również dziś „wszyscy będą wypełnieni” Twoją obecnością i Twoją uświęcającą łaską, aby stawać się prawdziwymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie”.

        Następnie Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP przedstawił: Założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2017 – 2019. Powiedział, że jednym z najważniejszych wezwań chrześcijanina jest podjęcie misji w dziele ewangelizacji. Kościół jako wspólnota winien pomóc wiernym
w odnalezieniu własnego miejsca w Kościele. Jesteśmy „domownikami” Boga, możemy uczestniczyć w całej Trójcy Świętej. Wyjaśnił związek między Sakramentem Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Winniśmy troszczyć się o otrzymane  dary Ducha Świętego, zwłaszcza dary duchowe, które służą przywróceniu Kościołowi witalności i przyczyniają się do jego wzrostu. Należy zwrócić uwagę na: świętowanie niedzieli, wychowanie do świętości, właściwe przygotowanie do Eucharystii, Komunii Świętej, zwłaszcza I-szej. Zakończył hasłem św. Jana Pawła II – „Niech zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi”.

         Po przerwie ksiądz Krzysztof Porosło z Krakowa przybliżył zebranym „Tajemnicę namaszczenia” – Chrztu i Bierzmowania. W czasach Kościoła mamy dostęp do Jezusa przez sakramenty święte. Sakramenty to moce, które wychodzą z Ciała Chrystusa. Łaska to osobowe spotkanie z Chrystusem. Spotkanie z Osobą, która udziela nam wszystkiego co ma. We wszystkich wymiarach życia stajemy się podobni do Jezusa. Chrzest upodabnia nas do Jezusa. Bierzmowanie daje dostęp do Jezusa, ma upodobnić do całkowitego podporządkowania się woli Ojca.

       W dyskusji panelowej głos zabrali:

- Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego – mówił, jak należy rozumieć dojrzałość chrześcijańską w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną. Jesteśmy dziedzicami Polski katolickiej – podkreślił – wychowani w kulturze katolickiej i mamy obowiązek przekazywać to następnym pokoleniom.

- o. Marek Myśliński CSSp, Bydgoszcz – w jaki sposób w Kościele możemy być misjonarzami Ducha Świętego? – poprzez otwartość na dary Ducha Świętego, świadome odczytywanie znaków, w życiu innych zaszczepić Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

-  Wojciech Ostrowski i Julia Chmielińska z Poznania – student i uczennica – dzielili się cennymi uwagami, jak należy rozmawiać z młodymi o Duchu Świętym, jak przygotować młodych do Sakramentu Bierzmowania – być autentycznym świadkiem wiary w swoim środowisku.

     W podsumowaniu, Arcybiskup Stanisław Gądecki podziękował prelegentom oraz wszystkim obecnym. Zwrócił jeszcze uwagę na fakt, iż w najbliższym  czasie, tj. 22, 23, 24 czerwca 2018 r. Kościół w Polsce będzie obchodził rocznicę 1 050 lat przybycia biskupa Jordana do Polski.

      

Jadwiga  Kos