Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

Statut Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej

STATUT tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami
Uchwałą Nr1 /2014 Rady Diecezjalnej dnia 18-10-2014 roku

 

Wstęp

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współ­pracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apo­stolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Koście­le. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16,3; Flp 4, 3).

W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem, pod­kreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościo­ła" wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze­szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna" (Przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina'', 12.01.1993 r.).

Podejmując wezwanie Ojca Świętego Biskupi Polscy we współpracy z katolikami świeckimi, postanowili powołać do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czy­nić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi" (KK, n. 33). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą w bardziej bezpośredniej współ­pracy z hierarchią realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania (Por. KK, n. 33)

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Cel i działalność Akcji Katolickiej

Rozdział III Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV Władze Akcji Katolickiej

Rozdział V Zasady sprawowania funkcji i tworzenie sekcji (kół) środowiskowych

Rozdział VI Majątek Akcji Katolickiej

Rozdział VII Zmiana statutu

Rozdział VIII Rozwiązanie Akcji Katolickiej

 

Rozdział IX

Przepisy dotyczące zatwierdzenia i nowelizacji statutu

Art. 69

§ l.

Powyższy Statut Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej zatwierdzono.

Włocławek, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 24 listopada 1996 r.

/Bronisław Dembowski/Biskup Włocławski

§ 2

Nowelizacji Statutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej dokonano

Uchwałą nr 1/2014 z dnia  18 października 2014 roku Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej.

Powyższą nowelizację  Statutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej zatwierdzono.

Włocławek, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 23 listopada 2014 r.

/Wiesław Alojzy Mering /Biskup Włocławski/